07.06.2010

Naszym Muzeom i ich kierownictwu do sztambucha....

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonała wpisu klauzuli abuzywnej stosowanej przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich do Rejestru klauzul niedozwolonych (nr wpisu: 1945). 

Zakwestionowana klauzula znalazła się w § 8 Regulaminu zwiedzania ekspozycji muzealnej Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Po wyroku klauzula została z tego regulaminu usunięta, ale fakt wpisania klauzuli do Rejestru ma znaczenie również dla innych muzeów.
Na stronie prowadzonej przez UOKiK można zapoznać się z dokładnym brzmieniem klauzuli, która została zakwestionowana i która wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 marca 2010 r. została uznana za klauzulę niedozwoloną:
Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty.
Wpis został dokonany w Rejestrze z datą 25 maja 2010 roku. Od tego momentu stosowanie takiego postanowienia w obrocie z konsumentami jest zakazane (w praktyce oznacza to, że te konkretne postanowienia nie wiążą konsumenta). 
W przypadku, gdy przedsiębiorca (w tym przypadku muzeum), choćby nieumyślnie, dopuści się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary
vide: "Decyzje UOKiK"
a także: VaGla.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Flagi

free counters